diumenge, 1 de novembre del 2015

Obres al Mas del Mata del Racó (1739)

Isidre Mata del Racó i Mir, pagès, natural i habitant en la parròquia de Sant Pau d’Ordal del terme del castell de Sant Pere de Subirats, havent trobat, un llibre en quart de notes del seu pare, Josep Mata del Racó i Milà, pagès, difunt, i ser aquest llibre tot ple de vàries notes per a aquesta casa. Amb la finalitat del conjunt de la informació recopilada al llarg dels cinc volums de notes es podria dividir (segons ens diu l’ historiador Josep Colomé) principalment, en els següents apartats la defensa del sistema troncal de família; la formació i delimitació de l’heretat, la conflictivitat senyorial: els fets més rellevants de la vida de l’autor i, finalment, diferents referències al marc local. Part d’aquestes notes es van editar amb el títol de “Els mons d’Isidre Mata del Racó, notes d’un propietari pagès al Penedès de la fi de l’Antic Règim” editat l’any 1997 ens dóna molta informació d’aquesta família i d’aquest Mas del Racó situat al terme de San Pau d’Ordal.
Nosaltres, aquí hi volem comentar una de les obres que va tenir aquesta hisenda, a la masia de Dalt, la de Baix del Rec, el Mas Rosell i el corral de Milà, tot situat al terme de Sant  Pau d’Ordal, entre l’any 1738 i 1739.

Va ser el dia  28 de gener  quan el mestre de cases de Castelldefels, Isidre Serra, firma una àpoca  al pare del dit Isidre Mata, en Josep Mata pagès del Racó de la quantitat de 209 lliures, 18 sous i un diner.
El constructor Isidre Serra, va ser el mateix que uns mesos abans, exactament l’abril d’aquell mateix any 1739 va fer reparacions al castell d’Aramprunyà i la construcció de la capella de Sant Miquel situada al costat del dit castell.
Les obres que va fer al Mas del Racó (que devia constar de mes d’una masia) van ser fer una arcada i una paret sobre l’arcada, per sostenir la casa dita de Dalt, a la part est. Dins del corral refonamentar i sospedrar la paret del costat de l’arcada. També aixecà una altra paret de la pallissa que dona dins el corral. Renovar tot el corral en parets, columnes i cobrir-lo del tot.
I en la casa de Baix del Rech: fer un trispol nou que era caigut sobre del celler, tornar lo coll al pou, reparar l’escala, rebosar les parets de la mateixa casa amb les xemeneies d’una i altre casa. Les dites obres eren necessàries per conservar dites cases.

Llista del que Josep Mata del Racó ha gastat per obres necessàries per adobar les cases del Mas Rosell de la parròquia de sant Pau d’Ordal: en lo any 1738 i partida de l’any 1739 son dei tenor següent: primo per 26 quarteres 6 cortans de guix a 18 diners la quartera.
-per 26 animals per anar a cerca lo dit guix a 4 sous per animal.
-per 5 homens per manar los animals per anar a cercar lo dit guix vida i jornal.
-per lo mestre de cases per 35 dies i mig vida i jornal a 12 sous per dia.
-per 30 homens de manobres vida i jornal.
-per 18 manobres per fer argamassa i ajudar al mestre a 7 sous per manobre.
-per traginar calç i arena i pedra i teules canyes i cudrats per un animal gros a vida i jornal 53 dies.
-per 106 animals xics de traginar calç i arena pedra canyes i teules a 4 sous per animal.
-per manar los dits animals vida i jornal a 7 sous per dia.
-per 5 dies del mestre de cases.


Fer 3 xemeneies dos a la casa de Dalt i una a la casa de Baix de lloc a 12 sous per dia es vida i jornal.
-per 3 quarteres quadrans per lo corral de la casa de Dalt i 2 per la casa de Baix que son 3 quarteres cudrats a 4 sous per cudrat.
- 3 jasanes i 3 llindos per lo corral.
- per canyes.
- per 1.800 i 90 teules per lo corral del nen Mila de la Roca las compra a raó de 8 lliures 5 sous per miller.
- per 300 portadores de calç a 21 diners lo portadora.
- per 150 claus dinals per a clavar les llates a les bigues del corral.
- per les portes del corral fusta claus i golfos i mes del mestre vida i jornal.
- per 2 dies mes del mestre de cases vida i jornal.
- una porta per lo menjador amb son pany i clau fusta i claus i golfes i 2 llates i mans de mestre vida i jornal.
- per un dia 2 animals de traginar calç, pedra i arena un animal gros i un de xic.

- per lo mosso que tregina amb los 2 dies animals.
- per 10 portadores de calç a 21 diners la portadora val 21 sous.
Per acabar un fragment de les notes del dit Josep  Mata del Racó: ”...L’origen d’esta casa de Mata del Racó no se sap, per no tenir instruments autèntics ni notes que fassen menció. Lo que és cert és [que és] molt antiga, si s’aten la construcció [de] los dos arcs de pedra picada de l’entrada...Hi ha gravat l’any mil cent quinze, dic any 1115, prova certa que dit any se féu lo baluart...”

2 comentaris:

  1. En la totalitat d'escrits que he consultat, atribueixen l'autoria dels quaderns a Isidre Mata, i en canvi en el seu escrit sembla referenciar-los al seu pare Josep. Que hi ha del cert? Són una obra conjunta que va prosseguir el fill després de la troballa o en realitat Isidre només els donå a conèixer?

    ResponElimina
  2. Bona tarda. Primer de tot gràcies per llegit aquest article. Tot i que gaig una introducció del llibre de notes d'Isidre Mata del Racó, aquest article no té res a veure amb ell, però si amb la casa o Mas del Racó. Comento unes obres que es van fer al mas i el llistat que Josep Mata del Racó fa de les que va manar al mestre de cases de Castelldefels Isidre Serra. Aquest llistat i el pagament de les obres és un buidat del llibre de protocols notariasl de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, exactament el notari Joan Rovira amb data del 28 de gener de 1739. Res a veure amb el llibre de l'Isidre. Salutacions.

    ResponElimina