dissabte, 7 de maig del 2016

Els orígens del doctor Josep Estalella i Graells (segle XIX)
Josep Estalella i Graells va néixer a Vilafranca del Penedès el 21 de juny de l’any 1879 i morí a Barcelona el 1938. Fill de Frederic Estalella i Rafecas i Ramona Graells i Rodó.  Es doctorà en la Universitat de Barcelona i fou professor de la mateixa entre 1899 i 1905. El 1902 va finalitzar la seva tesi doctoral sobre els raigs X. El 1905 va obtindre la càtedra de Física i Química de l’ Institut d’Ensenyança Mitjana de Girona. És en aquest any que es casà amb Joana Ayxelà Mas originària de Barcelona. Varen tenir tres filles.
El 1919 fou anomenat director dels estudis de física i química en l’Institut- Escola de Madrid, influït per la Institució Lliure d’Ensenyança de Francesc Giner de los Ríos, càrrec que exercí fins el 1921.
El 1932 fou anomenat director de l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya. Morí el 1938, després de l’inici de la Guerra Civil Espanyola. va viure a Vilafranca, Girona i Barcelona.
Va escriure diferents documents Josep Estalella, relacionats amb l’educació. Una de les seves frases més cèlebres diu: “...m’he proposat de fer homes bons; si a més els faig forts, millor; si a més em surten savis, millor encara.”. El seu retrat és a la Galeria dels Fills il·lustres de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
Però, no volem parlar del tot el que va escriure i de tot el que va fer (ja que remenant per les xarxes podem trobar moltíssim material seu tan educatiu com de física) sinó dels seus orígens, de la seva família que pertanyia a la burgesia penedesenca.
El pare Frederic Estalella Rafecas
Era l’hereu de Josep Estalella i Ferrer, de professió argenter. La seva mare fou Maria Àngela Rafecas Pasqual. Va néixer a Vilafranca el 21 de juny del 1848. es casà amb Ramona Graells i Rodó. Varen tenir tres fills, en Josep, Salvador i Paulina. També doncs fou argenter, com el seu pare. Tenia el taller al carrer dels Ferrers número 17 de Vilafranca. L’edifici ja formava part de la família des de principis del segle XVIII per una compra que van fer.
La mare Ramona Graells i Rodó
Ramona, la mare de Josep Estalella i Graells, era filla d’Antoni Graells Rovira i Raimunda Rodó Janer. va néixer a Vilafranca el 9 de març de 1854. Una germana seva la Josefa Graells Rodó es casà amb Emili Estalella Trilla l’any 1882. L’Emili era fill del comerciant de vins de Vilafranca Ramon Estalella i Roig i de Paula Trilla Marquès filla d’altre comerciant originari del Vendrell però amb domicili a Barcelona.
El pare de Ramona, avi matern de Josep Estalella i Graells
Antoni Graells Rovira, el pare de Ramona, era hisendat i vivia al número sis del carrer de Santa Maria Magdalena de Vilafranca des de finals del segle XVIII. La casa tenia 324 metres quadrats amb un paller i un corral i abans, en temps del seu pare, fou una fassina. Es casà, en segones núpcies amb Maria del Remei Rodó i Claramunt l’any 1858. Amb molt poca edat el seu pare Josep Anton Graells, va ser l’apoderat del Marquès d’Alfarràs, concretament de Francesc Desvalls i Alegre en el cobrament de les rendes de Vilafranca i del Penedès. A més va viure al seu palau, a l’actual col·legi de Sant Ramon de Vilafranca, a la Plaça de l’Oli. La casa en aquell temps se l’anomenava Cal Graells. Fins i tot va arrendar terres en nom del Marquès situades a l’Urgell, concretament a Poal, poble originari dels Desvalls i ell mateix va tenir terres a Poal, d’una donació que li feu el dit Marquès de l’Alfarràs. A part de la casa el carrer de Santa Maria Magdalena que li pertanyia per herència del seu pare, avi de Ramona Graells, tenia dues cases més al carrer del Puigmoltó de Vilafranca, una casa que va ser una fonda llogada a un italià l’any 1848 situada al carrer de la Palma i una pallissa al costat del Palau del Marquès d’Alfarràs a Vilafranca.
Als 50 anys, el pare de Ramona, administrava els béns del seus fills menors de la Maria, de la mateixa Ramona i de Josefa Graells Rodó. Entre molts afers repartí entre les seves filles l’herència que els hi pertanyia sobre els bens d’un altre cognominat Rodó, en Josep Rodó Ràfols que es casà amb Raimunda Janer Estalella. La segona muller del pare de Ramona era filla de Felisa Claramunt i Pau Rodó Ràfols, germà del dit Josep Rodó Ràfols.
La mare de Ramona, l’àvia materna de Josep Estalella i Graells
Raimunda Rodó Janer, la mare de Ramona, era filla dels ja anomenats Josep Rodó Ràfols i Raimunda Janer Estalella. L’última Raimunda era filla del boter Fèlix Janer i Raimunda Estalella. Un germà de l’última Raimunda, en Pau Janer Estalella va anar a comerciar i viure a la illa de Cuba, concretament a la ciutat de l’Habana l’any 1833. Durant els anys en que va quedar viuda deuria tenir un bon caudal ja que prestava diners a un alt interès, com també ja feia el seu marit quant vivia, un exemple: l’any 1872 a l’edat de 71 anys firma carta de pagament a Josep Antoni Olivella Romeu hisendat de la quantitat de 1240 duros, és a dir 6.200 pessetes, que li va prestar el seu marit difunt. Aquest mateix any també va vendre dues cases que tenia de l’herència del seu marit situades al carrer Arrabal de la Font de Vilafranca, al lloc on hi havia una fàbrica d’aiguardent per compra que feu el marit difunt el 1832.
El pare de Frederic, l’avi patern de Josep Estalella i Graells
Josep Estalella Ferrer, el pare de Frederic, era fill d’un altre Josep Estalella i d’Antonia Ferrer. Ja hem dit que el seu ofici fou argenter. L’ofici d’argenter li ve per aprender’l del seu cunyat, en Ramon Ferrer Gras que tenia el taller en una casa del carrer dels Escudellers.
Es casà en primeres núpcies amb Maria Vallès Canals i amb ella van tenir dos fills l’Antònia i la Rosa i posteriorment amb la dita Maria Àngela Rafecas Pasqual.
En l’any 1856 dels seus béns hi ha dues cases, una situada al dit carrer dels Ferrers i la casa número dos del carrer dels Escudellers de Vilafranca del Penedès, la que fou del seu cunyat, que va desaparèixer a l’eixamplar-se el carrer de la Vall del Castell i alienar totes les cases de la part sud. Estava situada on a la planta baixa hi havia la pescateria, que també desaparegué a finals del segle XIX.

Els avantpassats de Josep Estalella i Graells (segle XIX)
L’any 1799 dins la casa del boter Ramon Estalella Mascaró situada al carrer de la Font, la seva muller Manuela Graells Bonet signa el seu testament. És filla de del pagès Antoni Graells i de Madrona Bonet. El seu germà Pere Anton Graells li fa de marmessor. Una filla seva la Raimunda Estalella Graells es casà amb Fèlix Janer Bosch el 1791, els besavis de Josep Estalella i Graells, i encara una altra filla la Madrona Estalella Graells es casà amb l’hisendat i polític Josep Alcover i Martorell el 1809.
El 1806 celebra matrimoni a Vilafranca el pagès Ramon Graells Estalella fill de Pere Anton Graells familiar del Sant Ofici i Teresa Estalella, oncles del pare de Ramona, amb Rosa Mascaró fill del teixidor de lli de Vilafranca Agustí Mascaró i Rosa Rosès. En la primera meitat del segle XIX en Ramon Graells Estalella fou també el masover  i procurador en aquest cas del Marquès de la Manresana (propietaris del Palau Baltà de Vilafranca en aquell moment i familiars dels Desvalls, el Marquès d’Alfarràs).
L’any 1854 a un familiar del Estalella, concretament un altre Ramon Estalella, natural de Vilafranca, que morí solter, a l’edat de 50 anys fou assassinat. Era fill de Ramon Estalella Graells I Tecla Guell Pomet familiar directe dels Graells i Mascaró.
Això només ha estat un esbós buscant alguns orígens d’un dels il·lustres vilafranquins que va poder estudiar, córrer món i ser conegut gràcies al coixí patrimonial i econòmic que va obtenir la seva família degut a diferents enllaços matrimonials.