dilluns, 14 de gener del 2019

Els picapedrers Sala (1588-1675)
El picapedrer és el qui talla i pica la pedra per la construcció. A vegades, també se’l considera com aquell qui té per ofici construir cases.
Els picapedrers o cantoners vivien en els llocs on més sovint es necessitava el seu ofici. La plaça Jaume I (abans de l’Oli/Vall del Castell) era un d’aquests llocs. És aquí on la construcció o reparació d’edificacions o de les esglésies de Santa Maria, dels Socors (Pelegrí) i la dels Dolors deurien ser necessitades de pedres, com de reformes o de noves construccions en la plaça.
Els Sala d’aquest article són originaris de França i vivint a Vilafranca del Penedès, durant anys del segle XVI fins a finals del XVII. Més d’un dels picapedrers que van treballar i viure a Vilafranca procedien de llocs de França.
Joan Sala
El primer picapedrer que trobem en la documentació era en Joan Sala. És l’any 1565 i 1573 les primeres dates, quan signa com a testimoni en diferents documents notarials.
L’any 1580 forma part dels tutors del difunt mestre de cases Antoni Bonet.
L’any 1588 té en propietat una pallissa, que voldria dir una casa de planta baixa, destinada a guardar-hi palla, el carro, les ferramentes i altres instruments de correu. Estava situada en un carreró que anava de la torre dels Castlans (la primitiva torre Dela) a la plaça de l’Oli o el vall del Castell.
A l’est de la pallissa hi havia la de l’escudeller Francesc Bonet, al sud, la torre dels Castlans i la Placeta de la mateixa Torre, a l’est i nord honor dels hereus de Bartomeu.
La pallissa forma part d’un tros de terra que té l’escudeller Francesc Bonet. El picapedrer Joan Sala paga cens de la pallissa de tres sous al senyor Marti Joan Espuny.
La seva muller era Jerònima. El seu fill fou Joan Sala, també picapedrer.
Mateu Sala
L’any 1591 és el picapedrer Mateu. En aquest cas lloga una casa amb un portal situat al carrer del Vall del Castell. Està situada al mateix lloc que la pallissa anterior de Joan Sala. La lloga per cinc anys a Francesca, muller del pagès Pere Pla. El preu és de vint lliures.
La muller de Mateu era Magdalena. L’any 1596 Mateu era ja difunt. Posseïa una vinya dins el terme de Vilafranca, al colomer d’Alemany.
Pau Sala i el carreró de la Torre d’en Sala
El disset d’abril de l’any 1610 es signen, a Vilafranca, uns capítols matrimonials entre el picapedrer Pau Sala, fill del picapedrer Joan Sala i Jerònima, amb Elena, filla del sabater de Vilafranca Francesc Llorens i Matiana.
El catorze de desembre de l’any 1626 l’escudeller Francesc Bonet, fa donació a la seva tia Elena Llorens, muller del picapedrer Pau Sala, d’una casa amb un hort. La casa té dos portals. Està situada al carrer dels Escudellers.
A l’est de la casa és el carrer dels Escudellers, al sud casa del prevere Joan Urgell, a l’oest el ferrer Antoni Milà i part amb el picapedrer Jaume Miró i part amb el cirurgià Miquel Sanahuja i part del carreró anomenat de la Torra d’en Sala. Aquesta torre era la dels castlans , comentada anteriorment, la Torre Dela, al nord amb el dit carreró i part amb el semoler Benedictí Deviu.
Pagarà cens de nou sous als nobles Babau.
Serà la mateixa Elena Llorens, la que jurarà en el capbreu de l’any 1630 conforme forma part dels seus béns. Ens fa un relat de qui pertanyia la dita casa abans de l’escudeller Francesc Bonet, familiar d’Elena. L’any 1606 la casa era propietat del seu pare, el també escudeller Joan Bonet, i aquest del seu pare, també anomenat Francesc Bonet l’any 1593.
L’any 1525 aquest últim escudeller Francesc Bonet, la va comprar al noble Francesc Babau.
L’any 1632 té en propietat d’aquesta casa el picapedrer Pau Sala. És situada al carrer Escudellers que antigament s’havia anomenat d’en Llunes.
Aquest mateix any, el picapedrer Pau Sala posseeix una terra situada en el mateix lloc on hi ha la casa, és a dir, darrera les cases de Pau Sala, prop el vall del castell o prop la torra que antigament era anomenada dels castlans. Situada al carrer dels Escudellers. Paga cens al noble Joan Espuny.
Torna a referir-se que aquest any 1632 encara disposa de la pallissa que està situada davant la torre dels castlans. Era abans del seu pare, el picapedrer Joan Sala. Ens detalla el relat, dient que l’entrada de la pallissa està situada en el carreró que va de la torre cap a la plaça de l’Oli o vall del castell.
A l’est de la pallissa hi ha l’hort dels Bonet escudellers, al sud una casa que és de Pau Sala (la que és propietat de la seva muller Elena Llorens) que és situada davant la torre dels castlans i la seva placeta. A l’oest i nord amb honors dels hereus del fuster Josep Teixidor.
El quinze de juny de l’any 1637 Pau Sala, arrenda per tres anys la casa al corder Josep Cases. El preu és de 31 lliures i mitja cada any. Una bona quantitat.
la seva muller era Francesca, viuda del notari Salvador Ribes de Vilafranca.
La casa dels Sala
L’any 1729 el forner Domingo Mas posseeix en propietat una casa amb un pati al darrera. Té dos portals, un situat en un carreró i l’altre a la plaça de l’Oli o vall del castell. Paga cens al noble Vicens de Foixà, com a hereu dels nobles Masdovelles.
A l’est de dita casa hi ha casa del cantirer Bonaventura Llorens i el dit carreró, al sud amb la plaça de l’Oli, a l’oest part amb la dita plaça i casa de Miquel Font...
Ens explica el document que li pertany com hereu del seu pare, també forner, Domingo Mas.
Al seu pare li pertany com de compra al cantirer Ramon Tomàs l’any 1681.
A Ramon Tomàs li pertanyia per compra que feu a la muller Joan Marti, Maria Ribes, l’any 1675. Maria era filla de Francesca, que en primeres núpcies fou muller del notari Francesc Maragall, en segones de Salvador Ribes i de terceres amb el picapedrer Pau Sala. Tenia la casa com hereva universal del seu marit. Pau Sala la tenia per ser l’hereu del seu pare Joan Sala. Aquest del seu pare, també de nom Joan Sala l’any 1572. A aquest li pertanyia per compra que feu al noble Simeó Farran l’any 1547.
Resumint aquestes dades podem concloure aquest article comentant dos aspectes. El primer, que els Sala picapedrers van viure molt a prop de la Torre dels Castlans (abans Dela) situada en el lloc on hi havia situat el castell de Vilafranca, el quadrat entre els carrers Escudellers, Vall del Castell, plaça de l’Oli i plaça Jaume I. Totes les cases situades en aquest indret es van donar, per part reial, a diferents nobles, entre ells als Babau, Masdovelles, Espuny...i aquests les van vendre a diferents particulars. Segon, que viure en aquest espai que s’estava transformant en vivendes o horts de particulars es podia disposar de feina continuada, tenin en compte que el castell va estar en desús des de finals del segle XV. Tenim documentat, sobretot durant el segle XVII a Vilafranca, moltes obres de reforma o de noves construccions i també en aquest lloc.