diumenge, 3 d’abril del 2016

Els Avinyó i el Garraf (segle XVI)


Castell de Ribes

La Quadra de Catalunya a Sant Pere de Ribes

Dins del castell de Ribes el 24 d’agost del 1504 es signa un acte notarial (notari Bernat Vila de Vilafranca) en que es fa saber a tothom que Bartomeu d’Avinyó cavaller i senyor de la quadra de Catalunya que és situada en la parròquia de Sant Pere del Castell de Ribes, amb la seva muller Graida fan donació al seu fill Bernat d’Avinyó de la dita quadra de Catalunya amb tots els seus drets, honors i possessions, camps, terres ermes, pastures, aigües, aqüeductes, fonts, censos i rendes que li pertanyen. També el que perceben de Vilanova de Cubelles i de la quadra de la Bleda.

Els cavallers i nobles senyors d’Avinyonet del Penedès, van ser posseïdors de diferents llocs del Penedès i el seu poder senyorial i/o feudal territorial va durar fins molt més tard de l’època medieval.

Bernat d’Avinyó, fou castlà menor de Cubelles després de la guerra amb Joan II.

Era també senyor de la Bleda i senyor de Descortei, la Torre del Veguer, masia situada al terme de Sant Pere de Ribes. El seu pare, Bartomeu d’Avinyó, fou senyor també de la casa Descortei.

Bernat també fou senyor del castell de Segur de Calafell, ja que aquesta quadra, formava part del terme de Cubelles. Castell aquest de Calafell, que conjuntament amb els seus homes i dones, ven Bernat, en franc alou, amb tota la seva jurisdicció civil i criminal, al cavaller Antoni Joan Roca, senyor de Barberà l’any 1523.


La Torre de Veguer

En 1464, va adquirir aquesta finca Gaspar d’Avinyó. Frederic d’Avinyó el 1601 va exercir l’ofici de Veguer, com a representant del comte de Barcelona al Penedès. D’aquí ve que a partir de llavors se la consideri com la Torre del Veguer.

La primera d’aquestes dues quadres, es situava al terme de Sant Pere de Ribes. L’any 1359 disposava de 8 llars, segons el fogatge d’aquell any. Cortei era el cognom del senyor del dit lloc. Corresponia segurament a Berenguer Cortei, advocat o notari i que fou veguer de Vilafranca. Actualment, es coneix l’indret, com la Torre del veguer.

Sabem que a finals d’aquest segle XV, passà a mans dels Avinyó. La raó no l’hem esbrinat. L’any 1410, Jaume Avinyó (alies Sabater) senyor del Mas de Pontons, funda un monestir de l’Ordre dels Jerònims, (Sant Jeroni de Montolivet) que roman fins que a l’any 1416 en què fou traslladat a Badalona, ara anomenat sant Jeroni de la Mutra, amb l’ajuda del mercader barceloní Bertran Nicolau.

Els Avinyó doncs, posseïen aquest espais des de finals del segle XV, que l’ennobleix amb el seu escut a la façana principal, dotant-la d’elements d’arquitectura medieval i de defensa militar. Posteriorment, Jerònima d’Avinyó es va casar amb Lluís de Vilafranca, quedant la Torre en mans dels Vilafranca fins a mitjan segle XIX, quan la va adquirir la família Desmassieres i Fernàndez de Santillana.
El Mas actual anomenat de Catalunyes

La Quadra d’Enveja
La quadra d’Enveja, la trobem situada al terme de Cubelles. Molt probablement passà a mans dels Avinyó a principis del segle XVI. La causa, creiem que era degut a algun parentiu amb els senyors anteriors, els Arassó. Aquests, provenien de Tarragona. Hem trobat un document on el cavaller Joan d’Arassó, senyor d’Enveja i al mateix temps, procurador general del Camp de Tarragona, participa en un acte notarial a la dita ciutat. En algun moment del segle XV potser s’emparentà amb els Avinyó de Tarragona. El Bernat d’Avinyó, és castlà menor de Cubelles després de la guerra amb Joan II, més endavant, en parlem. L’any 1513, fou senyor de la quadra d’Enveja. En aquell moment havia estat senyor Tomàs d’Arassó, fill de Joan. Existeix un inventari dels béns d’aquest castell i fortalesa i que fou passat a Bernat:
Aquest document es realitza el 29/05/1513 en el dit castell. Joan d’Arassó era senyor de la quadra d’Enveja i castlà del castell de Cubelles l’any 1500, quan morí la seva muller, anomenada Mariana, l’any 1485. Un fill d’aquest Joan, casat amb segones núpcies, va ser Tomàs d’Arassó, que fou l’hereu, i quan quedà orfe l’any 1513, fou el seu tutor Jaume Vicens, cavaller senyor de la Geltrú. Però vet aquí que segons relata el dit inventari, Tomàs s’ofegà al mar: ..dictus pupilli Thome d’Araço natando in amri solvit debitum nature” i el castell passà a mans de Bernat d’Avinyó.
Fins l’any 1540, trobem Bernat d’Avinyó situat al castell d’Enveja.
La Torre del Veguer