dijous, 24 de novembre del 2016

La Casa de la Pelegrina i el seu propietari (1900)La Pelegrina és un dels espais del terme de Vilafranca ben conegut per tothom. Està situat entre la muntanya de Sant Pau i la carretera de Vilafranca a La Granada. Era també un dels espais on famílies adinerades eren propietàries de les seves terres i de la mateixa Casa de la Pelegrina, fa poc desapareguda del tot.
Un homenatge a la Casa de la Pelegrina, que marcava un extrem de Vilafranca en direcció nord-oest, podria ser aquest recordatori d’un dels propietaris de la casa l’any 1900.

El boter Pau Galtés Martorell

Un d’aquests grans propietaris fou Pau Galtés Martorell. Fill del ferrer, nascut a Vilafranca del Penedès, però vivint després a Sant Martí Sarroca, Salvador Galtés Tarrada i d’Inès Martorell Cugat vídua de Pau Balaguer, nascuda a Sant Martí Sarroca.
Pau era boter. Es va casar amb Clara Mainé i van tenir dos fills: Antoni que fou comerciant de vins i es casà amb Generosa Feliu Giribert nascuda a L’Albi (Les Garrigues) i Joan també comerciant de vins, casat amb Rosa Juliachs Balaguer.
Aquesta família van ser també els primers propietaris dels terrenys amb la casa que ocupa Cal Mascaró, al carrer del Casal número 9 construïda el 1912 i la casa Berch i Galtés al carrer Bisbe Morgades 15, construïda el 1894.
Les propietats que tenia Pau Galtés Martorell a la partida anomenada de “La Pelegrina” foren a principi del segle XX les següents dinou partides de terra:

La Pelegrina, propietat de Pau Galtés Martorell (1900)

Una peça de terra anomenada “La Pelegrina”, que es part vinya espessa, part vinya campa i part erma. Son vinyes de segona i tercera qualitat, de secà, amb alguns arbres de fruits i altres tipus d’arbres. D’extensió, 18 jornals.
Té aquesta partida de terra una casa de camp construïda, que es compon de planta baixa, primer pis i subterrani, amb el seu corral, bodega, trull y altres dependències i oficines de treball agrícola a ella unides.
Tot junt forma una sola finca que és el nom de “La Pelegrina”. Està situada dins del terme municipal de Vilafranca. Els seus límits són: pel nord, el camí de carro del Rech de la Font, part amb terra dels hereus de  Manuel Vidal Nollan, part amb altre finca del dit Galtés, que era d’Antoni Martorell, part amb terra de Josep Traver, fites i amb terra de  Antonio Graells.
A l’est, el camí de La Travessa, part amb Rosa Vallés, part amb Pere Mitjans, part fites, amb terra dels hereus de Josep Jornet, el camí de la Pelegrina, amb terra del Reverend Ramon  Bonet i fites.
Pel Sud, amb terres dels hereus de Lluis Vidal Amigó, fites, amb terra de Josefa Morgades, la rassa de la Pelegrina, part amb hereus de  Francesc Rodó,  part amb hereus de Remei Trius.
Per l’oest, amb Cristóbal Marrugat abans  Manuel Sala, fites, terra amb hereus de  Josep Guasch, part fites, i part amb terra de Josep Arnan.
El valor en venta d’aquesta finca és de 9.245 pessetes.

La Vinya de la Torreta
Una terra, vinya, campa, de secà, de segona i tercera qualitat. Situada en el terme de Vilafranca, al lloc anomenat de la Torreta, coneguda per “Vinya de la Torreta”.Té una extensió d’uns cinc jornals.
Els seus límits són, pel nord, amb Pau Gallart.
Per l’est amb altre finca de Pau Galtés, abans de  Francisco Javier Fenollosa, amb els hereus de Pere Sadurní, amb els hereus de  Manuel Vidal y Rollan, amb terres d’Esteve Calveras abans Martorell i amb la rassa.
Pel Sud, la rassa de la Peregrina i terra de Teodor Miret.
Per l’oest, terra de  Joan Roig Serra, abans Almirall, fites, la finca del mateix Galtés, abans del reverend  Joaquim Inglada i un viarany.
Travessa aquesta finca d’Est a Oest el camí o viarany que va de la Pelegrina a la Torreta. El valor en venta d’aquesta finca és de 1.285 pesetas.
La Vinya de la Raltania
Altra terra de vinya espessa, de secà, de segona i tercera qualitat al lloc anomenat “La Raltania”. Situada a la Pelegrina. Té d’extensió quatre jornals.
Els seus límits són pel nord, amb el camí de la Travessa.
Per l’est, part amb altra finca de Galtés que abans era de Rómul Bosch, terra de Joan Ribera Rius i terra de Josep Estalella.
Pel sud rassa i terra de Josep Feliu Salvany.
Per l’Oest, part terra amb el propi Feliu, rassa, part amb altra finca de Galtés, abans dels hereus d’Antoni Martorell, fites i camí de fruits,  part amb terra de Pau Bonet i camí de fruits. El valor en la venta d’aquesta finca és el de 1235 pessetes.
La Vinya de Benages o de Sant Hilari
Altra vinya campa, de secà, de segona qualitat. D’extensió quatre jornals. Situada a la partida de Benages, a la Pelegrina, o de Sant Hilari.
Els seus límits són, pel nord, part amb terra de Jaume Vives abans de Galimany i part amb Vicens Marrugat.
Per l’Est amb el propi Marrugat.
Pel Sud rassa, amb terra Fèlix Marti, amb terra de  Teodor Miret, amb terra dels hereus de Pelegrí Grau i amb els de Josep Boada.
Per l’oest amb terra de Damià Mestres abans de Ferret. El valor en venta d’aquesta finca és de 600 pessetes.
La Vinya de l’Olivera o vinya llarga
Posseix també una terra, plantada de vinya espessa, de secà, amb algunes oliveres, de segona i tercera qualitat. D’extensió dos jornals. Situada a Benages, al lloc conegut per l’olivera o vinya llarga.
Els seus límits són: pel nord, fites, part amb terra de Josep Casanovas, abans de Pau, part amb terra d'Adelaida Notó i Posas.
Per l’Est, amb el camí de carro anomenat dels Baus.
Pel Sud, camí de fruits, amb terra d’Albert Vendrell abans de Josep, part amb Pau Santacana, abans de Josep, amb terra de Josep Bas i de Pau Gallart.
Per l’oest, amb terra de Fèlix Amat, abans del dit Gallart. El valor en venta d’aquesta finca és de 585 pessetes.
La Vinya dels Massells
Altra vinya campa, de secà. De primera i segona qualitat. Situada a la Pelegrina, al lloc anomenat dels Massells. D’extensió dos jornals.
Els seus límits són pel nord, amb el camí de carro del Rech de la Font i terra de  Ronaldo Mullol.
Per l’Est, fites i terra de Joan Miret i Mata.
Pel Sud, fites, part amb  Josep Monsarro i part amb una altra finca de Galtés, abans de  Rómul Bosch.
Per l’Oest, fites, camí de fruits i terra de Modest Mata. El valor en venta d’aquesta finca és de 375 pessetes.
Pau Galtés Martorell, comprà aquestes sis finques anteriors, al noble José Maria de España i d’Orteu, amb escriptura el 30/7/1896.
La Vinya de la Pelegrina
Pau Galtés Martorell, posseeix una altra terra de vinya, part campa, de secà. De segona i tercera qualitat. D’extensió una mica més de mig jornal. Situada al lloc anomenat La Pelegrina.
Els seus límits són: per l’est un camí veïnal i amb una altra finca de Galtés.
Pel sud, amb els hereus de  Manuel Vidal abans Pau Tarrada.
Per l’oest, amb Galtés, abans  Rómul Bosch i fites.
Pel nord, amb finca de Galtés que va comprar a Josefa Pañellas i el seu fill Antoni Martorell..El valor en venta d’aquesta  finca és de 455 pessetes.
Pau Galtés Martorell, va comprar tota la finca a Margarita Martorell Mascaró el 12/7/1897.
Altra vinya a la Pelegrina
Altra terra, plantada de vinya espessa. D’extensió dos jornals i mig. Situada a la Pelegrina.
Els seus límits són: per l’est, amb els hereus de Josep Rodó i amb els hereus de Fèlix Bosch i un camí rural per on hi té l’entrada.
Pel sud, amb hereus de Marià Sadurní i fites.
Per l’oest, amb finca de Galtés, abans José María de España i rassa.
Pel nord, amb finca de Galtés i rassa.
Pel nord, amb Pau Gallart, fites i part amb hereus de Sadurní i fites. El valor en venta d’aquesta finca és el de 935 pessetes.
Pau Galtés Martorell la va comprar al notari Francesc Xavier Fenollosa, amb residència en la ciutat de Barcelona el 3/8/1896.
Altra vinya a la Pelegrina
També posseïa Pau Galtés Martorell, altra terra de vinya, part camp, de secà. De segona qualitat. D’extensió un jornal i mig.
Els seus límits són: per l’est, un camí veïnal i altra finca de Pau Galtés.
Pel sud, amb altra finca de Galtés, abans Margarita Martorell.
Per l’oest, amb finca de Galtés, abans de Ròmul Bosch, fites i amb terra de Remei Trius.
Pel nord amb terra de Josep Ferrer.
El valor en venta d’aquesta finca és de 515 pessetes.
Pau Galtés Martorell, tenia aquesta terra per la venta que li van fer Josefa Pañella i Almirall  i el seu fill Antoni Martorell Pañellas, com a béns que pertanyien al difunt Antoni Martorell Mascaró, el 12/7/1897.
Altra vinya a la Torreta
Una altra terra, part vinya i part campa posseïa Pau, en el lloc anomenat La Torreta. De segona i tercera qualitat. D’extensió un jornal i mig.
Els seus límits són: pel nord, amb terra de Pasqual Pausas.
Per l’Est part amb terra de Pau Gallart i part amb Galtés, abans de  José Maria de España.
Pel sud, amb viarany, amb terres de la Torreta, propis de Joan Roig i Serra.
Per l’oest, camí de fruits, amb les terres dites de la Torreta, rassa, i amb les pròpies terres de la Torreta. El valor en venta d’aquesta finca és de 400 pessetes.
Pau Galtés Martorell la posseeix per compra que feu als germans, el reverend  Joaquim,  Artur i Antonia i a la coneguda per Alberta Inglada i Via, el 8/8/1896.
Altra terra a la Pelegrina
Una terra campa, situada a la Pelegrina. D'extensió un jornal i mig.
Els seus límits són: per l’est amb finca de Galtés, abans de Ròmul Bosch.
Pel sud, amb els hereus de Manuel Vidal i un camí.
Per l’oest, amb Galtés i marge.
Pel nord, amb els hereus de Francesc Nin.
El valor en venta d’aquesta finca és el de 580 pessetes.
Una altra terra a la Pelegrina
Una quinzena terra, situada en el mateix lloc de la Pelegrina, d’un jornal i mig, plantada a tires, és a dir, amb arbres i altres plantes.
Els límits d’aquesta terra són: per l’est, terra de Remei Trius i camí.
Pel sud i l’oest amb terres de Galtés, abans Fenollosa.
Pel nord amb Pau Gallart. El valor d’aquesta finca és de 450 pessetes.
Aquestes dues finques les posseïa Pau Galtés Martorell per la compra que va fer a Antònia Sadurní i Casanovas el 18/10/1897.
La setzena terra de la Pelegrina
Terra campa i vinya de dos jornals. Situada a la Pelegrina.
Els límits de la terra són: per l’est amb Josep Rodó.
Pel sud, amb altra finca de Galtés, abans dels hereus de Pere Vinyals.
Per l’oest, amb els hereus de Francesca Tarrada
Pel nord, amb altra finca de Galtés, abans Marià Sadurní. El valor en venta d’aquesta finca és de 855 pessetes.
Li pertanyia a Pau, per la compra que feu a Ròmul Bosch i Alsina el 7/2/1898.
La dissetena terra a La Torreta
Terra campa que abans era vinya, d’un jornal i mig. Situada a la Pelegrina i a la Torreta.
Els límits d’aquesta terra són: per l’est amb terra de Joan Serra i amb terra de Pau Gallart i amb l’entrada a la terra que es fa pel camí de treure fruits.
Pel sud amb altra finca de Galtés, abans dels hereus de Pere Pau Inglada i fites.
Per l’oest i nord amb el dit Joan Serra i rassa.
El valor en venta d’aquesta finca és de 200 pessetes.
Pertenyia a Pau Galtés Martorell, per la compra que va fer a Pasqual i a la seva filla Concepció Pausas, el 25/9/1897.
La divuitena terra, a Sant Hilari
Terra de cinc jornals, situada a Sant Hilari, a la Pelegrina. És sembradura, vinya espessa de segona qualitat.
Els límits d’aquesta terra són: per l’est, amb Baldomero Gili i fites.
Pel sud, part amb Marià Mitjans, fites i part camí de fruits i una petita part amb Ramon Bonet.
Per l’oest, amb Manuel Sala.
Pel nord, amb una petita part amb en Fàbregas, terra de Fèlix Martí, terra de Jaume Hill i amb terra de Josep Tetas. El valor en venta d’aquesta finca és de 1400 pessetes.
Pertanyia a Pau Galtés Martorell, per l’agrupació de dues terres diferents en la compra feta a Josep Forment i Salvany el 7/3/1898.
La dinovena i última terra de la Pelegrina
Terra, que abans era camp i ara és vinya, de tres jornals, situada a la Pelegrina.
Els límits d’aquesta terra són: al nord amb terres de Ramon Brunet, i amb altres de Galtés.
Al sud amb terres de la viuda d’Antoni Morgades.
A l’est amb el camí de carro de la Pelegrina.
Per l’oest amb terres de Galtés. El valor en venta d’aquesta finca és el de 905 pessetes.
Eren de Pau Galtés Martorell, per compra que feu al matrimoni Antoni Gili Bertran Teresa.