divendres, 10 de maig del 2019

Història d’unes cases del carrer de la Parellada (segle XVII-XX)

En el carrer de la Parellada de Vilafranca del Penedès existeix una casa que van reformar ja fa uns anys, que l’anomenem “Casa Fortuny”. 
Cada casa o cases tenen la seva història. La ubicació hi té molta importància. La família que hi viu i el seu prestigi també.
Aquesta casa conjuntament amb altres que s’adjuntaven van tenir una història de propietaris, d’espais, de vida...
Intentarem explicar una mica d’aquesta història o  històries d’aquestes cases des del segle XVII que van arribar a ser una el segle XIX fins l’actualitat.
La casa dels Baltà (segle XVII)
El pagès Ramon Baltà fill del paraire Andreu i de Maria signa el testament a la casa situada al carrer de la Parellada el nou de juliol de 1662.
Va ser el dos d’abril de 1657 quan Ramon va signar capítols matrimonials amb la dona Marquesa Miret, que era viuda de l’espardenyer Pere Fortuny.
L’espardenyer Pere Fortuny Germà era fill del corder Francesc que es va casar amb una francesa l’any 1618 Rafaela, per tant Pere era de part de mare francès i de pare vilafranquí. Tot i així, el seu avi Llorens Fortuny era nascut a la població de Valls. Una barreja prou interessant.
Marquesa era filla del paraire Francesc Miret, nascut a Barcelona. L’avi de Marquesa fou Marc Miret botiguer de robes també nascut a Barcelona. Francesc va signar capítols matrimonials el dinou de maig de 1619 amb Jerònima, filla del pagès i paraire de Vilafranca Pere Cuscó. Una vegada casats, van viure al carrer de Sant Bernat de Vilafranca.
Arribat en aquest matrimoni no hem trobat que es donés una casa en dit en cap dels capítols matrimonials anomenats anteriorment, per tant, cap suposar que la casa on l’any 1662 redacta el testament el pagès Ramon Baltà fou comprada entre ell i la seva muller Marquesa Miret abans d’aquesta data.
La casa dels Morgades (segle XVII)
L’any 1684 el prevere Rafael Morgades i la seva mare Francesca davant notari fan inventari dels béns del seu pare i marit respectivament el candeler de cera Josep Morgades.
Entre aquests béns era propietari d’una casa al carrer de la Parellada. La casa disposa d’un estable, dos cellers, un primer pis, una quadra, una cambra al costat de la quadra, una cambreta, una altra cambra al costat de l’hort, una altra cambra, una cuina i unes golfes.
La casa dels Baltà (segle XVIII)
La casa de Ramon Baltà i Marquesa Miret va passar l’any 1712 a mans de Pere Baltà i la seva muller Eulàlia Pons.
Pere, Eulàlia i la seva germana Maria Pons, demanen un préstec al convent de les Carmelites de Vilafranca. Hipotequen, per aquesta raó, la casa que té un portal i amb el seu hort situada al carrer de la Parellada.
La casa, a més, pagava cens al convent de la Mercè de Barcelona.
Els límits de la casa eren a l’est,la casa dels hereus del pagès Felip Junyent, una part la casa dels hereus del mestre de cases Pere Joan Ivern, una part dels hereus del paraire Simeó Vilar; al nord, part amb la casa del pagès Joan Amorós, part amb  el carrer de la Parellada; a l’oest amb la casa dels hereus del pagès Miquel Ferrer que abans era també de Pere Baltà i al sud part amb la del burgès Pere Pau Xamar i part amb el carrer Pou de la Pina.
Com podem veure Pere Baltà apart de la casa que hipotequen era propietari d’una altra que hi havia al costat.
La casa dels Pons (segle XVIII
El 23 de febrer de l’any 1706 el mestre de cases Francesc Pons signa testament, pare d’Eulàlia Pons, muller de Pere Baltà. L’any 1722, la mateixa Eulàlia, amb les seves germanes Maria, casada amb el pagès Josep Jover i Teresa casada amb el calderer Pau Termens es reparteixen els seus béns. Maria i Eulàlia Pons són propietàries d’una casa que havia estat de propietat del seu pare situada al carrer de la Parellada.
L’origen de la casa és del segle XVI. Els Pons també eren propietaris, venien del terme de Ribes.
La casa estava situada al costat de la dels hereus de Maties Sardà, la dels hereus de Josep Mascaró i la de Pons Balaguer.
L’any 1723 Maria Pons, muller del pagès Joan Jover i la seva germana Eulàlia, muller de Pere Valtà, vene la casa, que els hi deixà el seu pare, al prevere de l’església de Santa Maria de Vilafranca, Pau Balaguer, pel preu de quaranta-cinc lliures. No l’arriben a cobrar del tot fins l’any 1737.
La casa dels Jover (segle XVIII)
El pagès Pau Jover veí d’Avinyonet, però nascut a Vilafranca, de vint-i-dos anys, el setze de març de l’any 1744 ven una casa amb un portal que tenia en propietat, situada al carrer de la Parellada, al pagès Joan Via, pel preu de cent setanta lliures.
Els límits de la casa eren a l’est la dels hereus del teixidor Pere Ferrer, al sud la dels hereus d’Antoni Vidal, a l’oest el carrer de la Parellada i al nord la dels hereus del mestre de cases Feliu Figueres.
En aquesta casa fins l’any 1758 hi van viure el pagès Joan Via amb els seus pares Ramon Via i Maria Sogas. el vint-i-cinc d’octubre de l’any 1778, Joan Via Sogas es casa amb Caietana Baltà Rosell. Ell és difunt el 1806.

La casa dels Jover ara dels Via i unió d’altres cases (segle XIX)
El dinou de febrer de l’any 1813 Caietana Baltà, viuda de Joan Via, amb el seu fill sabater Manuel Via Baltà venen la casa de la seva propietat situada al carrer de la Parellada a Joan Morgades del mas Grau de Castellví de la Marca.
En aquests moments la casa tenia dos portals (abans era un), per tant, es va ampliar.
Els límits de la casa eren a l’est una casa també de propietat del mateix Joan Morgades, al sud amb casa de Joan Mas i part del carrer de la Parellada, a l’oest amb la casa del pintor Manuel Balasch i al nord el mestre de cases Salvador Janer. El preu de la venda és de mil dues-centes cinquanta lliures.
El document de la venda ens recorda que era propietat de Joan Via per la venda que li fa ver el pagès Pau Jover l’any 1744.
Les quatre cases de Joan Morgades
Com hem escrit Joan Morgades del mas Grau va compra la casa als Via-Baltà abans de Jover. Tornem a recordar que la casa tenia dos portals en el moment de la compra.
El vint-i-cinc de març de l’any 1816 el boter Joan Mestre Batet i Teresa Mestre Freixas venen al mateix Joan Morgades del Grau una casa amb un portal, situada al carrer de la Parellada pel preu de mil dues-centes cinquanta-nou lliures.
Els límits eren: a l’est amb la del pagès Pere Baltà, a oest amb la del pintor Manuel Balasch i part de la de Salvador Janer mestre de cases i al nord amb la dels hereus del teixidor Josep Alujas i part de la de Josefa Llorens Roca.
Pagava cens a la comunitat de preveres de l’església de Santa Maria de Vilafranca.
Les cases, que en aquest  moment, van passar a mans de Joan Morgades del Grau van ser:
La casa situada en direcció oest (a la dreta) era per la venda que els hi va fer els Via, mare i fill l’any 1813, com ja hem comentat.
La casa amb un hort, situada en direcció sud (darrera) era per una venda que li feu Francesc Garcia Freijo el dotze d’agost de l’any 1812.
La casa situada en direcció est (a l’esquerra) era la que van comprar als Mestre el 1816.
Les tres cases en la seva totalitat disposaven de quatre portals. Tots donaven al carrer de la Parellada.
També Joan Morgades el vint-i-tres d’abril de l’any 1816 compra un “celleret” un corral i un tros de l’hort de disset pams d’ample i de llarg des de la casa del venedor fins l’hort dels hereus de Josefa Llorens Roca, en direcció est al pagès Pere Valtà.
En el document d’aquesta venda venedor i comprador pacten el següent:
Joan Morgades podia tapar les quatre finestres que té: una estava al sostre del “celleret”, una altra al corral i les altres dues sobre la teulada de la casa que havia comprat als Mestre el mateix any.
Arribat en aquest punt cal analitzar la situació que tenim:
Primer: - Un avantpassat del Joan Morgades del Grau era el candeler de cera Josep Morgades, de la muller d’aquest Francesca, i del prevere Rafael Morgades de la segona meitat del segle XVII que hem comentat mes amunt.
Segon: - Era propietari de la casa dels Via, abans Jover i molt probablement abans dels Pons i abans dels Baltà (segle XVII) que també hem comentat anteriorment.
Testament de Raimon Morgades (1875)
Raimon Morgades del mas Grau i de Montagut era fill i hereu de l’anterior Joan Morgades del mas Grau i Riu i de Concepció Montagut.
El béns del seu pare Joan Morgades que van parar a les seves mans els tenim anotats en el testament que va signar el vint-i-dos de juny de l’any 1875. Enumerem aquests béns:
Primer – Una casa de quatre portals composta de tres habitacions, dues amb baixos. Tenen entresol interior. Una de les cases és la principal, té un primer pis i golfes. Té el número vint-i-nou i un hort o jardí. A la part del darrera hi té més dependències. Disposa d’aigua potable que paga a l’Ajuntament de Vilafranca.
La casa (unió de quatre) té una superfície de 1370 metres quadrats.
Els seus límits eren: a l’esquerra (est) amb casa de Pasqual Pauses, al sud (davant) amb el carrer, per la dreta (oest) amb la casa dels hereus de Pere Almirall i amb la de Sever Balaguer i Xavier Llorens, amb la de Joan Jornet, part de la de Manuel Marti i la dels hereus de Felip Alujas i per l’esquena (nord) amb la dels hereus de Pere Joan Batlle i part de la de Pasqual Pauses dita. El valor de la casa era de quinze mil tres-centes pessetes.
Segon – Un magatzem situat al carrer de Sant Pere, on hi havia la premsa de Cera. Una casa al carrer de Sant Julià, on hi havia la premsa de Cera. Una terra a Sant Julià. Una terra a Santa Digna. Una terra al molí de Rovira. Una terra a la casa dels capellans al Mas Pujol de quatre jornals.
En el terme de Castellví de la Marca:
Una casa de camp a Comallonga. Casa anomenada “los Corralets”. L’heretat de Bellvei del Grau o Can Morgades del Grau. Diferents edificis amb la capella. L’heretat de Puigserol de 83 jornals. L’heretat de la casa Roig de 78 jornals. L’heretat de Can Ventosa de 81 jornals. L’heretat del Maset de Ratera.
En el terme de Sant Marti Sarroca: Terra del maset de Ratera. Terra a Turró.
En el terme de Torrelles: L’heretat del “Turó” de 131 jornals. Terra al lloc dit els Tapiols de vuit jornals. Terra a la Farranella de 154 jornals. Terra a l’hort del molí. Terra a la Torreta de 14 jornals. Terra a Torrelles en el paratge era del senyor. La casa fàbrica de paper d’estrassa “El molí”. Casa situada al carrer Riera de Torrelles.
En el terme de Mediona:  L’heretat de casa Pujó i la casa Paxano. Terra al lloc dit “Ràfols”. Terra a Brugàs.
En terme de Sant Pere de Ribes: L’heretat Vilanoveta. Terra a les “Sitges”. Terra a la “Casa Nova” i Roquetes o Bassetes. Terra a “l’Argila”.
En el terme de Llorens del Penedès: L’heretat Casa Nin. Terres al camí de la Bisbal i Escometes. Terra al camí del Papiolet. Terra al camp dels Ametllers. Terra al camp de la Premsa del Turell. Terra a les cases Noves de 85 jornals. Terra al Papiolet o Mas Gitano. Terra al camí de Llobets o camí reial. Terra a “Tegle”. Terra al camí de l’Arboç.
En el terme de Banyeres: Terra de la casa Nin de Llorens. Terra al camí de Llorens. Terra al Prat de la Casa Nin. Terra a les Cabotes. Terra a la Plana. Terra a Valldoira. Terra al camí de l’Arboç.
En el terme de Sant Jaume dels Domenys: Terra camí de Llobets.
En el terme del Montmell: L’heretat a Marmellà de la casa Sumoi de 1164 jornals.
El valor total de tots aquests béns menys la casa del carrer de la Parellada puja a un total de 506.453,55 pessetes.
També tenia en propietat el cobrament de molts censals (préstecs) que cobrava de diferents persones i propietats, sobre cases situades als carrers de Vilafranca: Cera, Sant Pere, Sant Antoni, cases de Llorens, cases de Torrelles. Cobrava censals als hereus de Vicens Grau de la Muntanya veí de Sant Marti Sarroca.
Can Morgades de Castellví de la Marca 
Tots aquests béns es van dividir amb els seus hereus:
Una part d’aquella casa que havien estat quatre , situada al carrer de la Parellada  va ser per Carlota Dalmau Morgades del Grau, cosina de Raimon Morgades. La superfície que consta que era de la seva propietat era de 550 metres quadrats. Carlota estava casada amb Josep Vila i Comes.
La part que restava, de més o menys uns 750 metres quadrats va ser per la seva germana i cosina de Raimon Morgades, Dolors Dalmau Morgades. Dolors estava casada amb Benet Fortuny Soler.
La casa Fortuny (segle XX)
Benet Fortuny Soler i Dolors Dalmau del Morgades del Grau van se a partir del setze de juny de l’any 1909, segons acord del consell familiar presidit per Josep Fàbregas Pons, tutors dels néts Joan, Raimunda i Serafina Fortuny Fàbregas, fills dels difunts Raimon Fortuny Dalmau i Serafina Fàbregas Sardà. Aquest dia i any fan inventari dels béns de la seva tutela:
-Bitllets de banc d’un total de 725 pessetes. 34 pessetes de plata i calderilla. Tot era del difunt Raimon Fortuny Dalmau.
-490 pessetes que estaven en poder de la seva mare Dolors Dalmau Morgades del Grau. Diferents joies.
La casa Fortuny actualment. Es lloga com apartaments.
Tot era dins de la casa número 33 (abans 29) del carrer de la Parellada. Segueix tot un seguit d’objectes que es troben en la dita casa. Destaco entre les joies un retrat que contenia pedres de safirs, robis, esmaragdes i diamants. Quasi tot estava marcat amb les inicials R. F. (Raimon Fortuny ) i S. F. (Serafina Figueras). Segueixen també moltes robes diferents que hi havia a la casa i mobles.
També destaco les tres claus que corresponien als fèretres, dipositats en el cementiri de Vilafranca, de Raimon Fortuny Fàbregas, Serafina Fàbregas Sardà  i Raimon Fortuny Dalmau.
Fan relació del diferents documents trobats a la casa del carrer de la Parellada. Enumero uns quants d’aquests documents:
Els capítols matrimonials entre Raimon Fortuny Dalmau i Serafina Fàbregas, any 1900.
Escriptura de poders donats al seu fill Raimon per part de Benet Fortuny i Dolors Dalmau, any 1900.
Permís de l’Ajuntament de Barcelona i plànols de la casa que tenien en propietat al carrer Bailén.
En quant a immobles:
La casa de número 160 del carrer Bailén de Barcelona, composta de planta baixa amb una botiga i cinc pisos d’alçada amb un pati a la part del darrera. Havia estat la casa de la família de Serafina Fàbregas. Se la valorava en 1.200 pessetes.
La part que tenia en propietat Dolors Dalmau i Morgades a favor del seu fill Raimon Fortuny Dalmau sobre la casa situada al carrer de la Parellada.
Benet Fortuny Soler, es fa càrrec dels mobles i efectes trobats en la casa nñumero 33 del carrer de la Parellada i que pertanyen als menors, fills de l’hereu Raimon Fortuny Dalmau.
Segueixen també un bon llistat de llibres existents a la casa, entre ells el “tractat d’ortografia catalana” de Pompeu Fabra, llibres de poemes de Verdaguer, “De tots colors” de Narcís Oller, “Rondalles per a nois” d’Aureli Campmany...llibres de física i química de diferents autors, llibres vitivinícoles, d’agricultura, de geografia, llibres escrits en llengua francesa sobre la vinya, alguns de dret civil, una guia de Montserrat a Tarragona, guia de les terres de ponent, un diccionari francès-espanyol, un manual sobre automobilisme...
L’any 1986 la casa era propietat del fill i hereu de Raimon Fortuny Dalmau i Serafina Fàbregas, en Joan Fortuny Fàbregas, propietari també de la masia anomenada Cal Fortuny de Font-rubí.
Fins aquí una mica més de la història de la casa que coneixem per “Casa Fortuny” que existeix reformada al carrer de la Parellada amb el número 33. Aquelles quatre cases que al llarg del temps es van unir per formar-ne una sola. Els Morgades de Cal Grau situat en el terme de Castellví de la Marca va ser el causant d’aquesta unió.
Joan Morgades va ser un, dels tants que hi va haver al Penedès, que gràcies a l’acumulació de molt patrimoni d’aquí o d’allà van aconseguir fer-se senyors de moltes cases de la capital de la comarca de l’Alt Penedès.