dimarts, 7 de juny de 2016

Possessió del lloc de Grabuac a Font-Rubia (any 1707)


Sant Andreu de l'Avellà


En un anteior article van parlar de les possessions dels Sarriera en un acte a la casa de Grabuac situada en el terme de Fontrubí l’any 1857. Si anem endarrere trobem en el segle anterior, concretament l’any 1707, la mateixa possessió del lloc de Grabuac per part, en aquest cas, d’un avantpassat dels Sarriera, en Guillem Ramon d’Ivorra i de Salbà i de Bellera, baró de Sant Vicens dels Horts, baró de Cervelló i de la quadra de l’Ortigós (La Bisbal del Penedès).

Guillem Ramon era fill de Dalmau d’Ivorra senyor de Torredembarra i de Caterina Salbà, filla del senyor de la Bisbal del Penedès. En aquesta possessió va actuar com a administrador d’Isabel d’Ivorra i Salbà, era la realment posseïdora del lloc de Grabuac i altres llocs.

La cerimònia de possessió, en aquest cas, es feu a partir d’una crida, un ban, que començava així: Es fa saber a tothom... hi actuaren dos notaris, en Pere Soler i Felip Cartró, tots dos de Vilafranca. Com a testimonis hi havia els pagesos Joan Cerdà de Sant Quintí i Gaspar Jorba veí de Fontrubí.
El castell de Cervelló


Es congregaren tots els prohoms de la Universitat del terme de Fontrúbia i Grabuac en el castell d’aquest lloc últim, on era costum congregar-se, en el document se l’anomena el castell de Grabuac. Hi foren presents el sotsbatlle Jaume Romeu; el batlle Gabriel Romeu; els jurats aquell any de la Universitat, en realitat en fou un, quan la llei deia que havien de ser tres: Marc Isaac ( i ens comenta l’escrit que un jurat és impedit i l’altre és difunt). També hi assisteixen els prohoms: el pagès Raimon pasqual del Mas Pasqual; el pagès Josep Mestre del Pla de Dacs; el pagès Pere Colomer de Grabuac; el pagès Francesc Colomer del Mas Nou; el pagès Francesc Fontanals de la Serra; el pagès Isidre Mas de Guardiola; el pagès Pere Pinyol de Guardiola; Pere Mitjans del Mas Mata; Pere Pau Vallès de la Massana; el pagès Salvador Peixò del Mas d’en Puig i el pagès Pere Oliver de l’Avellà, tots homes de la Universitat de Fontrúbia i de Grabuac.

A tots ells se els hi notifica que han de prestar sagrament i homenatge, fidelitat amb mans i tenir en compte que els cens, les dècimes, els fruits, les rendes, els drets de vendes i de compres formen part del senyor posseïdor en nom d’Isabel a Guillem Raimon d’Ivorra i Salbà i de Bellera.

La crida, el ban que acorden tots plegats escampar pel terme diu així:

Ara oiats tothom generalment que us notifiquen i fan a saber de part del noble i il·lustre senyor Don Ramon Felix d’Ivorra i de Salbà i Bellera senyor del terme de Fontrubi i Grabuach que no sie ningú que gose ni presumesca jurar lo santissim nom de Déu i de la gloriosa verge Mare sua sots pena de ban de cinc sous per cascú i per cascuna vegada que lo contrari sia fet/ 

Es prohibeix caçar en el terme:

Item que ninguna persona no gose caçar dins del present terme ningun genero de caça sots pena de 3 lliures per cascú i per cascuna vegada sera fet lo contrari e guardarse qui guardar sia que amor ni gracia non haurà/.
La Bisbal del Penedès


La possessió es va fer corporal, real i actual de la casa o castell anomenat de Grabuac i de les seves terres i hereditats del dit castell en la forma acostumada: Entrant obrint i tancant les portes i espargint herbes per les terres de propietat dels senyors Ivorra i Salbà, antecessors dels Sarriera, els propietaris del Palau Baltà de Vilafranca fins la meitat del segle XIX.


Cap comentari:

Publica un comentari