divendres, 28 d’agost de 2015

Sant Miquel d’Olèrdola i Viladellops en contra de pasturar dins del seu terme (1707)


http://vintageprintable.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/Medieval%20-%20Hunt%20images%20-%20Sheep.JPGEn un document notarial d’aquest any, es concentraren en la plaça de l’església del Sant Sepulcre, situada en el terme de Sant Miquel d’Olèrdola, els homes que pertanyien a la Universitat (Ajuntament) del terme de Sant Miquel i de la quadra de Viladellops. Lloc aquest, on s’acostumaven a concentrar per decidir els aspectes del terme. El document diu el següent:
“...En la plaça del sant Sepulcre al terme i parròquia de sant Miquel d’Olèrdola, són convocats i congregats la universitat i singulars persones del terme i parròquia de sant Miquel i quadra de Viladellops, de la vegueria de Vilafranca del Penedès i del bisbat de Barcelona. En la plaça, al davant de l’ermita del sant Sepulcre constituïda i edificada dins el terme i parròquia de sant Miquel d’Olèrdola, on la qual dita universitat se acostuma a convocar i congregar per los negocis de dita universitat essent-hi la major i més sana part i mes de les dues parts dels consellers de la dita universitat i del dit terme, haguda raó dels absents, convocats a so de campana amb expressa llicència i amb consentiment del honorable Josep Soler batlle de la quadra de Viladellops, consell general tenint i representant, i en la qual convocació són estats presents les següents:
Lo dit Josep Soler batlle/ Jaume Ràfols jurat de Viladellops/ Josep Marti jurat del terme de sant Miquel/ Francesc Rigual, pagès del Mas de les Garrigues/ Francesc Carreras pagès de Casa Gomà/ Jaume Traval, pagès dels Mirons/ Francesc Fontanals, pagès/ Pere Soler, pagès tots del lloc i quadra de Viladellops/.
Emanuel Castellví pagès de Mont aspre/ Miquel Castellví pagès del Mas Romeu/ Lluis Vallès pagès del Mas Rabassa/ Ramon Fontanals pagès de la Torra blanca/ Joan Fontanals pagès de la Caseta/ Pere Font pagès de la Casota/ Bartomeu Dulces, pagès de les Planas/ Josep Castellví, pagès de Savall/ Pere Joan Soler, pagès de Savall, tots del terme de sant Miquel d’Olèrdola/.
Tots consellers de la dita universitat del dit terme de sant Miquel d’Olèrdola i quadra de Viladellops als quals per lo dit Josep Martí jurat los es estat proposat que era molt convenient per la dita universitat del dit terme i quadra de imposar un nou ban a totes les persones, de les quadres de Cugullada, Caldori i Girbals que entraran a pasturar i fer pasturar sos bestiars en lo dit terme de sant Miquel i quadra de Viladellops.


La Capella del Sepulcre d'origen medieval


E en continent oïda dita proposició es estat deliberar per la major part dels dits consellers i  s’imposà dit ban de la manera següent:
“Que qualsevol persona de les dites quadres de Cugullada, Caldori i Girbals que entrin a peixar (alimentar) i fer despeixar sos bestiars dins lo dit terme de Sant Miquel i quadra de Viladellops caiguen en pena, això es del bestiar gros, això es boví, per cascun cap, 3 lliures de moneda Barcelona; i del bestiar menut tant de pèl com de llana, 4 diners per cap, preu pagador tantes quantes vegades faran de peixar i pasturar sos bestiars en dit terme i quadra de Viladellops; i que es faci una crida insinuant dit ban i que es copia al registre de la Cort del magnífic veguer de Vilafranca i en altra part si menester serà; la qual pena comesa sia aplicadora, això és fent-ne tres parts iguals la una part sia per lo acusador, altre part aplicadora als gastos importa dita universitat i la restant tercera part sia per lo senyor oficial que de aquella fara la execució i aixi tots los que son assi presents es la major....”
Molt probablement, aquest ban o prohibició de pasturar té a veure en que l’any 1627 s’afegiren a la parròquia  de Santa Magdalena de Canyelles les masies de Girbals, Caldori i Cugullada, la que aquesta s’independitzà de Sant Miquel i per tant, els homes d’aquestes llocs no podien pasturar fora del seu terme, que hauria de ser el de Canyelles.
Mas Girbals o de Girabals és el no que té una Masia situada al peu de la carretera de Ribes a Canyelles i formava part d’una antiga demarcació reial documentada ja des del segle XIII, quan pertanyia a la parròquia d’Olèrdola.
Ja des del segle XIV el Mas de la Cugullada, situat dins la parròquia de Sant Miquel d’Olèrdola hi està documentada. L’any 1388 hi vivia Ferrer Traval vingut de França.
Finalment, el Mas Caldori, situat dins el terme inicialment de Sant Miquel d’Olèrdola, hi vivia a principis del segle XVII la família Guilera. Una persona d’aquesta família fou assassinada l’any 1601 quan caminava pel camí reial de la població de Canyelles.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Castell_de_Canyelles_-_1.jpg/266px-Castell_de_Canyelles_-_1.jpg
Canyelles

Cap comentari:

Publica un comentari